Vytvoření jednodenního semináře zaměřeného na prevenci úrazů
Byla zahájena komplexní revize a stanovení vhodnosti současných programů prevence úrazů ve sportu mládeže. Budou vytvořeny materiály pro trenéry, přičemž zvláštní důraz bude kladen na jejich vhodnost pro grass-root trenéry, aby rozuměli programům prevence úrazů a byli připraveni implementovat programy do tréninku mládežnických kategorií. V této fázi budou zohledněna národní specifika partnerů projektu, ačkoli forma v jaké se vzdělávání trenérů uskuteční, bude podobná (např. pod dohledem celostátního řídícího orgánu a organizování semináře regionálními řídícími orgány). Při tvorbě obsahu semináře uzpůsobí partneři stávající materiály tak, aby vyhovovaly mládežnickému sportu a dále tak, aby vyhovovaly specifikům jednotlivých zemí, včetně překladů do španělštiny a češtiny. Poté budou materiály umístěny na tomto webu ke stažení. Po realizaci semináře a vyhodnocení efektivity workshopu a on-line zdrojů z hlediska zlepšování znalostí, pochopení významu programů prevence úrazů a jejich dlouhodobého uplatňování trenéry budou materiály na základě zpětné vazby revidovány. Konečné verze materiálů ke stažení pro školitele trenérů a pro trenéry budou k dispozici na webových stránkách projektu.

Uplatnění pilotních materiálů při workshopu
Konečná podoba 1 denního workshopu a souvisejících materiálů, které mají být k dispozici trenérům, vytvoří předpoklady pro kvalitní realizaci seminářů v partnerských zemích. V každé zemi budou realizovány čtyři jednodenní semináře pro grass-root trenéry (n = 25), což umožní proškolit celkově 300 trenérů. Semináře budou obsahovat teoretické informace týkající se důležitosti prevence úrazů, důležitosti porozumění růstu a zrání a klíčovým rizikovým faktorům zranění u mladých sportovců. Důležitou součástí seminářů bude praktická část, jejímž cílem bude připravit trenéry na praktické uplatňování programů prevence zranění. Následná zpětná vazba od trenérů umožní dále zkvalitňovat jak semináře, tak související materiály, které budou umístěny na webových stránkách projektu.

Hodnocení produktů – workshopů a materiálů
Zkušená výzkumná skupina (Interventions 4 Health - University of Gloucestershire), nezávislá na skupině vytvářející obsah semináře a materiálů, zajistí jejich hodnocení. Činnost skupiny bude spočívat ve vypracování a vyhodnocení dotazníků, což bude vyžadovat spolupráci s týmem připravujícím obsah semináře a zajišťujícím jejich realizaci. Zhodnocení stávajících a nově získaných poznatků trenéry proběhne před a po skončení semináře. Konečným prvkem hodnocení bude následné dotazníkové šetření, které bude provedeno 6 měsíců po realizaci semináře za účelem zjištění postoje a orientace v problematice prevence úrazů a zjištění trvalosti uplatňování programu prevence úrazů.

Šíření a využívání výsledků
O výsledcích projektu budou nejdříve informováni příslušní pracovníci regionálních svazových orgánů a dále republikových svazových orgánů. Členové projektového týmu z každé partnerské instituce představí poznatky na 2 národních a 1 mezinárodní konferenci. Bude se jednat o konference zaměřené na sportovní vědy a sportovní medicínu, stejně jako konference zaměřené na trenéry. Materiály umístěné na internetových stránkách projektu budou přístupny všem zemím EU, které si budou moci materiály využívat pro vlastní potřebu. Udržitelnost projektu po jeho skončení bude zajištěna využitím obsahu seminářů řídícími orgány sportovních svazů a udržováním webové stránky po dobu nejméně 3 let.